News

 

2017: Membership Art & Science Collaborations Inc (ASCI), New York. 
          Participant exhibition "Food"

2016: Participant of "Jeroen Bosch" year : www.bosch500.nl 
                                                              Bosch Open Expositie :   het Kruithuis, 's Hertogenbosch

2016: Member of Wiki Peace Women: www.wikipeacewomen.org
 
facebook: Juni Pattimahu